به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • معاونت اداره

نام و نام خانوادگی : بهنام حشمتی

  سمت : معاونت اداره

شماره تماس : 46884049 داخلی110

  • بازرسی و نظارت بر محصولات و مراکز فرهنگی

نام و نام خانوادگی : اسکندر قلیزاده

سمت : مسئول بازرسی و نظارت بر محصولات و مراکز فرهنگی

شماره تماس : 46884049 داخلی 116

  • اداری ومالی

نام و نام خانوادگی : بهنام حشمتی

سمت : مسئول اداری و مالی

تلفن 46884049 داخلی 110

  • روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : سید نجاتعلی حسینی

سمت :  مدیر روابط عمومی ومسئول سایت

شماره تماس : 46884049 داخلی105

  • واحد هنری

نام و نام خانوادگی : محمد سعید مریدی

سمت : کارشناس مسئول هنری

شماره تماس : 46884049 داخلی109

  • کانونهای مساجد

نام و نام خانوادگی : علی رحمانی آزاد

سمت : مسئول  کانونهای فرهنگی هنری مساجد و دفتر ریاست

شماره تماس : 46884049 داخلی102

  • دبیرخانه

نام و نام خانوادگی : اعظم گروسی

سمت : مسئول دبیرخانه

شماره تماس : 46884049 داخلی 103

  • واحد آگهی های دولتی و دادگستری

نام و نام خانوادگی : افشین کاید

  سمت : مسئول امور فرهنگی

شماره تماس : 021-46884049 داخلی 119