به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • موسسه انتشاراتی

  • موسسه انتشاراتی

تعریف:

ناشر عبارت از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی است که با اخذ پروانه موضوع این آیین نامه به عنوان یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به انتشار و توزیع و فروش کتاب اقدام کند.

کتاب به کالایی اطلاق می شود که به صورت غیر ادواری توسط ناشران اعم از حقیقی و یا حقوقی به صورت کاغذی منتشر می شود. شرح پیش نویس برای مشخصات فیزیکی کتاب کافی است.

 پروانه نشر، سندی است که به موجب آن احراز شرایط و صلاحیت شخص برای انتشار کتاب گواهی می شود. از دارنده پروانه نشر در این شیوه نامه با عنوان صاحب امتیاز یاد می شود.مراحل فرآیند  صدور مجوز موسسات انتشاراتی

١-  مطالعه وب سایت مربوطه جهت آشنایی با ضوابط و قوانین، فرآیند و تهیه مدارک ومستندات لازم، دانلود ، تکمیل و تایپ فرم تقاضانامه ،٢ نسخه پرسشنامه فردی وفرم های  شماره ١و٢و٣ اداره کل امورکتاب و کتابخوانی.

تذکر١- قبل از مراجعه حضوری به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، با مراجعه به پلیس ١٠+ نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نمائید.

٢-  تذکر٢- فرآیند صدور مجوز پیوسته بوده که عدم آشنایی با این مراحل و عدم  پیگیری متقاضی ممکن است منجر به دریافت پاسخ نشود لذا خواهشمند است جهت پیگیری با تلفن٨٨٣١١٢٣٢تماس حاصل نمائیدو یا پیغام خود را در قسمت ارتباط با ما بگذارید.

٣-  مراجعه حضوری به واحد فرهنگی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها  جهت تحویل مدارک بهمراه یک جلد پوشه نارنجی. (متقاضیان  شهر تهران به آدرس:خیابان مطهری نرسیده به سهروردی روبروی تعزیرات حکومتی - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران مراجعه نمایند.

٤-    پس از تکمیل مدارک توسط کارشناس اداره مربوطه ،استعلام  فردی متقاضی انجام می گردد.(مدت ٢ماه)

٥-  پس از کسب استعلام حراست وعدم سوءپیشینه ،پرونده جهت برگزاری آزمون به اداره فرهنگ وارشاد شهر تهران ارسال می گردد.

تبصره:پرونده متقاضیان با مدرک مستقیما به معاونت فرهنگی اداره کل ارسال می گردد .

٦-   برگزاری آزمون کتبی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران با اطلاع رسانی قبلی انجام می گردد.

تبصره١ :متقاضیان دارای مدرک دکترا از آزمون معاف می باشند .

تبصره ٢:حد نصاب قبولی در آزمون بین ٧٠ تا ١٠٠ می باشد .

تبصره ٣:کسب نمره بین ٧٠-٤٠ آزمون نیازمند طی دوره آموزشی  ٢٠ساعته نشر در مراجع ذیصلاح با کسب معرفی نامه از اداره شهر تهران می باشد .

تبصره ٤:کسب نمره زیر ٤٠ آزمون نیازمند درخواست مجدد پس از سه ماه از سوی متقاضی جهت شرکت در آزمون بعدی می باشد.

-٧تکمیل٢ نسخه فرم تعیین نام به همراه کشیدن کروکی محل دفتر نشر در پشت صفحه و ارائه اسنادرسمی از اجاره یامالکیت محل انتشارات از سوی متقاضی (شماره تماس پاسخگویی:٦-٨٨٦٩٩٠٥٠ داخلی ٢٨١).

٨-  تبصره ١:درصورتیکه محل نشر در اجاره متقاضی باشد ،٢ نسخه از تصویر برابر اصل شده اجاره نامه  .

٩-   تبصره ٢:در صورتیکه متقاضی مالک باشد ،٢ نسخه از تصویر برابر اصل شده سند مالکیت

١٠- تبصره ٣:در صورتیکه مالک شخص دیگری باشد ،مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی و کسب موافقت مالک با فعالیت متقاضی ،٢ نسخه مدارک شناسایی مالک ،٢ نسخه از تصویر برابر اصل شده سند مالکیت

١١- ارسال پرونده به اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران

١٢- ارسال پرونده به اداره کلتوسعه کتاب و کتابخوانی وزارت متبوع

١٣-طرح در کمیته و تایید نام و صدور مجوز وارسال به استان (مدت ٢ماه )

نکات مهم

v  متقاضیان برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه مستقیم به مراکز پلیس+١٠ مراجعه نموده و نیازی به معرفی نامه ندارند.

v    متقاضیان می توانند جهت اطلاع از امتیازات ویژه نسبت به مطالعه سایت اقدام نمایند.

vسوالات متداول مراجعان موسسات انتشارات